Επικοινωνία Τηλ: (+30) 2661044383

Προκήρυξη Ράλι Ιονίου 2022

Additional Info

  • Όνομα Αγώνα: 32η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ
  • Ημερομηνία Έναρξης: Παρασκευή, 29 Ιουλίου 2022
  • Ημερομηνία Λήξης: Σάββατο, 06 Αυγούστου 2022
Λήψη αρχείου:ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

 «32η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ»
Με τις τροποποιήσεις της Πέμπτης 14/7/2022
ΓΙΑ ΣΚΑΦΗ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ

ORCi, ORC Club, ORC Non-Spinnaker, ORC Sport Boats
29 ΙΟΥΛΙΟΥ – 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

Η σημείωση «[DP]» σε ένα κανόνα στην Προκήρυξη του αγώνα σημαίνει ότι η ποινή για  παράβαση του κανόνα αυτού μπορεί, κατά την διακριτική εξουσία της Επιτροπής Ενστάσεων,  να είναι μικρότερη από την ακύρωση. 

Η σημείωση «[NP]» σε ένα κανόνα σημαίνει ότι ένα σκάφος δεν μπορεί να κάνει ένσταση κατά άλλου σκάφους για παράβαση αυτού του κανόνα, σε τροποποίηση του RRS 60.1(a). 

Η συντομογραφία «ΠΑ» σημαίνει Προκήρυξη του Αγώνα και η συντομογραφία «ΟΠ» σημαίνει  Οδηγίες Πλου. 

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΟΜΙΛΟΣ 

Ο ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (Ι. Ο. Κ.), σε συνδιοργάνωση με τους ομίλους:  

Ι. Ο. Πατρών, Ν. Ι. Ο. Πρέβεζας, Ν. Ο. Μεσολογγίου, Ν. Α. Ο. Αστακού, προκηρύσσει τον αγώνα  «32η ΔΙΕΘΝΗΣ ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΙΟΝΙΟΥ» από την Παρασκευή 29 ΙΟΥΛΙΟΥ έως και  το Σάββατο 6 Αυγούστου 2022, για σκάφη καταμετρημένα κατά . για σκάφη καταμετρημένα  κατά ORCi, ORC Club, ORC Non Spinnaker και ORC Sport Boats και μη καταμετρημένα κατά  ORC Cruisers. Οι ιστιοδρομίες του αγώνα θα διεξαχθούν στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου. 

 

1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 

Ο αγώνας διέπεται από τους Κανόνες όπως αυτοί ορίζονται στους: 

1.1. Διεθνείς Κανόνες Ιστιοδρομιών της World Sailing 2021 – 2024 (RRS). 

1.2. Κανόνες Εξοπλισμού Ιστιοπλοΐας της World Sailing 2021 – 2024 (Equipment Rules of Sailing, ERS). 

1.3. Ειδικός Κανονισμός Ασφαλείας για αγώνες Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης της World Sailing  2022 - 2023 (World Sailing Offshore Special Regulations). Ο αγώνας κατατάσσεται στην  κατηγορία 4 του κανονισμού. 

Τα σκάφη πρέπει να είναι εφοδιασμένα με συσκευή VHF, με δυνατότητα επικοινωνίας πλην των υποχρεωτικών και στα κανάλια 69, 72, 73, 74 και 77. 

1.4. Κανονισμός IMS 2022 

1.5. ORC Rating System 2022 Ε

1.6. Διεθνής Κανονισμός Αποφυγής Συγκρούσεων στη Θάλασσα (ΔΚΑΣ) ο οποίος αντικαθιστά το  Μέρος 2 των RRS από την δύση μέχρι την ανατολή του ηλίου. 

1.7. Διατάξεις Εθνικής Αρχής της ΕΙΟ 

1.8. Ειδικές Διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ για αγώνες Ανοικτής Θαλάσσης 2022. 

1.9. Η παρούσα Προκήρυξη του Αγώνα, οι Οδηγίες Πλου και οι τυχόν τροποποιήσεις τους. Σε  περίπτωση αντίφασης υπερισχύουν οι Οδηγίες Πλου (Τροποποίηση RRS 63.7). 

1.10. Εάν υπάρχει αντίφαση μεταξύ της γλώσσας των κειμένων, υπερισχύει το ελληνικό κείμενο. . 

1.11. Covid-19 

(α) Τα Πρωτόκολλα και οι Οδηγίες που αφορούν στο COVID-19 μπορεί να εκδοθούν ανά πάσα στιγμή, θα αναφέρουν δε εάν έχουν την ισχύ ενός κανόνα. 

(β) Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα οφείλουν να έχουν λάβει γνώση όλων των πρωτοκόλλων που  αφορούν στον COVID-19 και έχουν εκδοθεί από την Ελληνική Κυβέρνηση, τις Αθλητικές Αρχές και/ή την Οργανωτική Αρχή και πρέπει να συμμορφώνονται με αυτές καθ’ όλη την διάρκεια της  διοργάνωσης. Αυτές οι οδηγίες ή σύνδεσμοι σε αυτές, θα δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της  διοργάνωσης. Τυχόν μη συμμόρφωση με τα σχετικά Πρωτόκολλα θα αποτελεί λόγο μη συμμετοχής ή αποβολής από τον αγώνα. 

(γ) Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα είναι υπεύθυνοι για την πλήρη κατανόηση και συμμόρφωση  με κάθε ένα και όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είναι σχετικοί με ταξίδι προς και/ή  από τον χώρο της διοργάνωσης. 

(δ) Οι αγωνιζόμενοι πριν την επιβίβασή τους στο σκάφος οφείλουν να δηλώνουν υπεύθυνα στα  υπόλοιπα μέλη της ομάδας ότι δεν παρουσιάζουν οι ίδιοι και κανείς στο περιβάλλον τους  ΓΡΙΠΠΩΔΗ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ (βήχα, καταρροή, πυρετό), και να παρουσιάσουν τις κάρτες υγείας  των μελών. Ο κυβερνήτης του σκάφους φυλάσσει τις δηλώσεις μη παρουσίας συμπτωμάτων  κατά την είσοδο στην εγκατάσταση (Κατάλογος εισερχομένων-εξερχομένων στην αθλητική  εγκατάσταση), τις οποίες προσκομίζει στη Γραμματεία των αγώνων, εάν του ζητηθεί και  ελέγχει την ισχύ των καρτών υγείας. Τυχόν αδυναμία τήρησης αυτής της διάταξης συνιστά  αντιαθλητική συμπεριφορά και ως τέτοια εκδικάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων  (Επικαιροποιημένο αγωνιστικό υγειονομικό πρωτόκολλο της ελληνικής ιστιοπλοϊκής  ομοσπονδίας (ΕΙΟ) – Απρίλιος 2021). Υπάρχει υποχρέωση ύπαρξης ανανεωμένης Κάρτας Υγείας των αθλητών 

(ε) Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα είναι υπεύθυνοι για την πλήρη κατανόηση και συμμόρφωση  με κάθε ένα και όλους τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς που είναι σχετικοί με ταξίδι προς και/ή  από τον χώρο της διοργάνωσης. 

(στ) [DP] Οι αγωνιζόμενοι και τα πρόσωπα υποστήριξης πρέπει να συμμορφώνονται με κάθε εύλογη  απαίτηση ενός στελέχους της διοργάνωσης. Αποτυχία συμμόρφωσης μπορεί να θεωρηθεί κακή διαγωγή. πρωτοκόλλων, ή νομοθεσίας που αφορούν στον COVID-19, ακόμα και αν αργότερα  αποδειχθούν μη απαραίτητες, δεν αποτελούν εσφαλμένες ενέργειες ή παραλείψεις. 

(η) Η οργανωτική επιτροπή μπορεί να αναβάλει ή ακυρώσει την διοργάνωση οποιαδήποτε στιγμή εάν  θεωρήσει ότι αυτό απαιτείται για λόγους που σχετίζονται με τον COVID-19. Οι συμμετέχοντες  δεν έχουν το δικαίωμα να απαιτήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση για οποιαδήποτε έξοδα έχουν κάνει για την συμμετοχή ή την προετοιμασία της συμμετοχής στην διοργάνωση. 

1.12. Τροποποιήσεις της Προκήρυξης του Αγώνα 

Η οργανωτική αρχή διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτή την Προκήρυξη του Αγώνα. Οι  τροποποιήσεις θα δημοσιεύονται στον Επίσημο Πίνακα Ανακοινώσεων του Ομίλου.

1.13. Οι οδηγίες πλου και τα φύλλα έναρξης θα δημοσιευθούν στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων και θα αποσταλούν ηλεκτρονικά στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σκαφών μέχρι τις 20:00 την Σάββατο 30 Ιουλίου 2022. 

 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

2.1. Ο ηλεκτρονικός επίσημος πίνακας ανακοινώσεων ευρίσκεται στoν ιστότοπο του ομίλου  www.corfusailing.gr με σύνδεσμο που οδηγεί στην διεθνή πλατφόρμα 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event

2.2. [DP] Όσον αγωνίζεται, εκτός από κατάσταση ανάγκης, ένα σκάφος δεν πρέπει να κάνει  εκπομπές φωνής ή δεδομένων ή να δέχεται επικοινωνία φωνής ή δεδομένων που δεν είναι  διαθέσιμη σε όλα τα σκάφη. 

 

3. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ 

3.2. Θα ισχύσει ο Κώδικας Διαφήμισης (Advertising Code) της World Sailing καθώς και όσα ορίζει η  Εθνική Αρχή. 

3.3. Η εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού 20 της World Sailing (Advertising Code) θα ισχύσει  από την 07:00 της Παρασκευής 29 Ιουλίου 2022 μέχρι και την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022 και  ώρα 24:00. 

3.4. Σκάφη που φέρουν ατομική διαφήμιση πρέπει να αναφέρονται στην κατάσταση χορηγιών του  σχετικού ιστότοπου της ΕΑΘ/ΕΙΟ αντίγραφο της οποίας πρέπει να καταθέσουν στη Γραμματεία του αγώνα μαζί με τη δήλωση συμμετοχής. 

3.5. [DP] Ο οργανωτής όμιλος μπορεί να απαιτήσει από τα συμμετέχοντα σκάφη να φέρουν σημαία  ή σημαίες και αυτοκόλλητα με το σήμα του χορηγού καθ΄ όλη την διάρκεια των αγώνων.  

4. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΛΑΣΕΙΣ 

4.1. Στον αγώνα γίνονται δεκτά: 

(α) Σκάφη με πιστοποιητικό ORC Ιnternational 

(β). Σκάφη με πιστοποιητικά ORC Club. Στην κλάση αυτή θα συμπεριληφθούν όλα τα  υπόλοιπα σκάφη εκτός των ORC Νon Spinnaker & ORC Sport Boats 

(γ). Σκάφη με πιστοποιητικό ORC Non Spinnaker 

(δ). Σκάφη χαρακτηρισμένα ORC Sport Boats σύμφωνα με τις διατάξεις της ΕΑΘ/ΕΙΟ.  Δυνατόν να συμπεριληφθούν σκάφη με πιστοποιητικά ORC International και ORC Club εφόσον  έχουν χαρακτηριστεί ORC Sport Boats 

(ε). Μη καταμετρημένα σκάφη μήκους LOA άνω των 7 μ. με NHC Handicap. Εάν δεν  συμπληρωθεί η κλάση τα σκάφη αυτά δύναται να συμμετέχουν εκτός συναγωνισμού. 

4.2. Η Ε.Α. έχει το δικαίωμα να συγχωνεύει κλάσεις ή να διαχωρίσει σε κατηγορίες ανάλογα με  την συμμετοχή. Εάν δεν καταστεί δυνατή η δημιουργία της κλάσης τότε τα σκάφη θα  συμπεριληφθούν σε κλάση σύμφωνα με το πιστοποιητικό τους. Στην περίπτωση των σκαφών  ORC Ιnternational τα σκάφη αυτά θα συμπεριληφθούν στην κλάση σκαφών ORC Club.  

5. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

5.2. Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται για όλα τα σκάφη στο ποσό των 50 € Το παράβολο συμμετοχής μπορεί να πληρωθεί με τραπεζική μεταφορά ή πιστωτική κάρτα ως  ακολούθως: 

(α) ΕΘΝΙΚΗ 

IBAN: GR1801108970000089729600950 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(γ) Η συμμετοχή πρέπει να επιβεβαιωθεί με αποστολή των αποδεικτικών πληρωμής με email στo email της Γραμματείας του ΙΟΚ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

(δ) Το όνομα του σκάφους πρέπει να αναφέρεται σε όλες τις τραπεζικές συναλλαγές και  αλληλογραφία. 

 

6. ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΡΑΦΗ 

Δήλωση συμμετοχής

6.2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας την δήλωση  συμμετοχής, που ευρίσκεται στην ιστοσελίδα του αγώνα: 

https://www.racingrulesofsailing.org/documents/4302/event

6.3. ή στην ιστοσελίδα www.corfusailing.gr και υποβάλλοντάς την ηλεκτρονικά στο email  της Γραμματείας του αγώνα μέχρι την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00:)  συμπεριλαμβάνοντας: 

(α) Έντυπο αντίγραφο έγκυρου Πιστοποιητικού Kαταμέτρησης 2022, όπως απαιτούν η Εθνική  Αρχή και οι κανονισμοί του ORC. 

(β) Αντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου του σκάφους σε ισχύ.

(γ) Αντίγραφο της αδείας της Εθνικής Αρχής εφ’ όσον φέρουν ατομική διαφήμιση.

(δ) Κατάσταση πληρώματος με συμπληρωμένο τον αριθμό μητρώου ΕΙΟ των  αθλητών. 

(ε) Το αποδεικτικό καταβολής του παράβολου συμμετοχής. 

6.4. Η Οργανωτική Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να δεχθεί δηλώσεις συμμετοχής και μετά τη  λήξη του χρονικού ορίου υποβολής.

6.5. Οι συμμετέχοντες μπορεί να κληθούν, μέχρι την λήξη της προθεσμίας δήλωσης συμμετοχής να  προσκομίσουν επιπλέον τυχόν πρόσθετα δικαιολογητικά τα οποία θα επιβάλλονται από την  νομοθεσία που θα ισχύει για την προφύλαξη και τον περιορισμό της πανδημίας COVID-19. 

6.6. Tα μη καταμετρημένα σκάφη θα πρέπει να υποβάλλουν την συμμετοχή τους μέχρι  την Δευτέρα 25 Ιουλίου 2022 

6.7. [DP] Στη δήλωση συμμετοχής, για λόγους ασφαλείας, θα πρέπει να αναγράφεται και ένα  τουλάχιστον κινητό τηλέφωνο, το οποίο θα ευρίσκεται επί του σκάφους και με το οποίο θα  είναι δυνατή η επικοινωνία καθ’ όλη την διάρκεια των αγώνων. 

Όλα τα στοιχεία θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας του αγώνα.  Καταμετρήσεις - Πιστοποιητικά

6.8. Τα σκάφη πρέπει να προσκομίσουν ένα έγκυρο πιστοποιητικό βαθμού ικανότητας.

6.9. Το πιστοποιητικό καταμέτρησης δεν μπορεί να έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της  ημέρας και ώρας λήξης της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων συμμετοχής. Τα στοιχεία στα  πιστοποιητικά καταμέτρησης που έχουν εκδοθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν  επιτρέπεται να τροποποιηθούν χωρίς έγκριση της Επιτροπής Ενστάσεων. 

6.10. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν έχει προσκομισθεί το έγκυρο  πιστοποιητικό καταμέτρησης στην Γραμματεία του IOK μέχρι την λήξη της προθεσμίας  εγγραφής, το σκάφος δεν θα γίνει δεκτό στον αγώνα ακόμα και αν έχει περιληφθεί στα Φύλλα  Έναρξης. 

6.11. Δεν θα γίνει δεκτή συμμετοχή σκάφους στον αγώνα, αν δεν είναι σύμφωνα με τις  προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου της προκήρυξης. 

 

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ημερομηνία 

Ωρα 

Περιγραφή

29/7/2022 

 

Εγγραφές & Έλεγχος σκαφών

30/7/2022 

 

Έλεγχος σκαφών

30/7/2022 

11:30 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

30/7/2022 

21:00 

ΔΕΞΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

31/7/2022 

12:00 

1Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ απόσταση 43 ν.μ.

1/8/2022 

21:00 

ΔΕΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ 1ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

2/8/2022 

11:00 

2Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ- ΑΣΤΑΚΟΣ απόσταση 26 ν.μ.

3/8/2022 

11:00 

3Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ : INSHORE ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ Απόσταση 8 ν.μ.

3/8/2022 

21:00 

ΔΕΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗ 2ΗΣ ΚΑΙ 3ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

4/8/2022 

11:00 

4Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ αποσταση 31 ν.μ.

5/8/2022 

21:00 

ΔΕΞΙΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 4ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ

6/8/2022 

11:00 

5Η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΤΡΑ απόσταση 16.5 ν.μ.

6/8/2022 

21:00 

ΔΕΞΙΩΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ 5ΗΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ OVERALL ΔΙΕΙ

 

7.2. Η Επιτροπή Αγώνων μπορεί να εκκινήσει ταυτόχρονα μία ή περισσότερες κλάσεις σε μία ή  περισσότερες ιστιοδρομίες. 

7.3. Απονομές επάθλων και λοιπές κοινωνικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν εφόσον επιτρέπεται,  και σύμφωνα με τις διατάξεις του COVID-19 όπως αυτές θα ισχύουν κατά την περίοδο του αγώνα  και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγκαιρα στους συμμετέχοντες. 

 

8. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ 

8.2. Η συγκέντρωση των κυβερνητών θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 30/7/2022, ώρα 11:30 στις  εγκαταστάσεις του ΙΟΚ 

8.3. Ερωτήματα σχετικά με τον αγώνα μπορούν να αποσταλούν στο email της γραμματείας  Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέχρι τις 17:00 του Σαββάτου 30 Ιουλίου 2022. Οι απαντήσεις θα δημοσιευθούν στον ηλεκτρονικό πίνακα ανακοινώσεων. 

 

9. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 

Θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες διαδρομές: 

31/7/2022. 1η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΚΕΡΚΥΡΑ-ΠΡΕΒΕΖΑ 

2/8/2022. 2η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΠΡΕΒΕΖΑ- ΑΣΤΑΚΟΣ 

3/8/2022. 3η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ : Inshore ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ 

4/8/22. 4η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΑΣΤΑΚΟΣ-ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 

6/8/22. 5η ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΑ: ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ-ΠΑΤΡΑ 

. Λεπτομέρειες των διαδρομών θα δοθούν με τις οδηγίες Πλου. 

10. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ 

10.1. Στα σκάφη ORC International, ORC Club & ORC Non Spinnaker θα εφαρμοστεί το σύστημα PCS-All purpose . 

10.2. Εναλλακτικά , εφόσον η Επιτροπή Αγώνα έχει επαρκή στοιχεία θα εφαρμόσει το σύστημα  PCS – Constructed Course ή συνδιασμό και των δύο. Για τον υπολογισμό των διορθωμένων χρόνων θα χρησιμοποιηθεί το μέγιστο implied wind.

10.3. Για την κατηγορία NHC θα εφαρμοστεί το σύστημα Time on Time 

10.4. Οι επιλογές της Επιτροπής Αγώνα σχετικά με το μήκος της διαδρομής, την διεύθυνση και  την ένταση του ανέμου δεν μπορεί να αποτελέσουν λόγο αίτησης αποκατάστασης σε  τροποποίηση του RRS 60.1b 

11. ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ 

11.2. Η βαθμολογία του αγώνα θα γίνει σύμφωνα με το Παράρτημα Α των RRS. 11.3. Το τελικό αποτέλεσμα θα υπολογισθεί από το άθροισμα της βαθμολογίας όλων των ιστιοδρομιών. 

11.4. Δεν εξαιρείται καμία ιστιοδρομία (Τροποποίηση RRS A2). 

11.5. Πρέπει να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μία (1) ιστιοδρομία για να θεωρηθεί έγκυρος ο αγώνας. 11.6. Η βαθμολογία των τυχόν κατηγοριών θα εξάγεται από την γενική βαθμολογία της αντίστοιχης κλάσης. 

11.7. Θα ισχύσει ο RRS 90.3(e), και ο RRS A.5.3 

 

12. ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

12.2. Επιθεωρήσεις ασφαλείας, καταμέτρησης και συμμόρφωσης με τους κανονισμούς θα γίνουν σε  όλη την διάρκεια της διοργάνωσης πριν ή μετά από οποιαδήποτε ιστιοδρομία, στη στεριά ή στη θάλασσα. 

12.3. Τα σκάφη πρέπει να είναι διαθέσιμα για επιθεωρήσεις υλικών ασφαλείας και ελέγχους καταμέτρησης από την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2022, 10:00 μέχρι και δύο ώρες μετά τον  τερματισμό της τελευταίας ιστιοδρομίας. 

12.4. [DP] Τα σκάφη πρέπει επίσης να συμμορφώνονται με τον RRS 78.1 όταν παρουσιάζονται για έλεγχο. 

 

13. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ 

Αλλαγή στη σύνθεση των πληρωμάτων επιτρέπεται μόνο με αποστολή ηλεκτρονικά σχετικής  αίτησης στον ΙΟΚ το αργότερο 2 ώρες πριν την εκκίνηση κάθε ιστιοδρομίας. Εάν η αίτηση  αφορά σε προσθήκη νέου μέλους ή αντικατάσταση άλλου με νέο μέλος, τότε η αίτηση θα  πρέπει να καλύπτει την ανωτέρω 1.11(δ). Η αλλαγές μπορούν να γίνουν μόνο μετά από  γραπτή άδεια της Επιτροπής Αγώνων.

 

14. [DP] ΙΠΤΑΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ – DRONES 

14.2. Η χρήση ιπτάμενων συσκευών (drones), από τους αγωνιζόμενους ή τις ομάδες υποστήριξης  τους, για οποιοδήποτε λόγο, δεν επιτρέπεται, χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση της  Οργανωτικής Αρχής. 

14.3. Η Οργανωτική Αρχή μπορεί να επιβάλλει περιορισμούς στην χρήση ιπτάμενων συσκευών (drones), ή να απαγορεύσει τελείως την χρήση τους κατά την απόλυτη διακριτική της εξουσία

14.4. Ανά πάσα στιγμή, την απόλυτη ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει κατά την πτήση μίας ιπτάμενης  συσκευής (drone) φέρει το άτομο που την χειρίζεται. 

15. ΔΗΛΩΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
Ο RRS 3 αναφέρει: «Η ευθύνη για την απόφαση ενός σκάφους να συμμετάσχει σε μία ιστιοδρομία  ή να συνεχίσει να αγωνίζεται είναι αποκλειστικά δική του.» Συμμετέχοντας σε αυτή την  διοργάνωση, κάθε αγωνιζόμενος συμφωνεί και αναγνωρίζει ότι η ιστιοπλοΐα είναι μία δυνητικά  επικίνδυνη δραστηριότητα με εγγενείς κινδύνους. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν δυνατούς  ανέμους και ταραγμένη θάλασσα, αιφνίδιες αλλαγές στον καιρό, αστοχία υλικού, λάθη στον  χειρισμό του σκάφους, μειωμένη ναυτοσύνη από άλλα σκάφη, απώλεια ισορροπίας σε μία ασταθή  πλατφόρμα και κόπωση που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αυξημένο κίνδυνο τραυματισμού.  Εγγενής στο άθλημα της ιστιοπλοΐας είναι ο κίνδυνος μόνιμης, καταστροφικής σωματικής βλάβης ή  θανάτου από πνιγμό, τραυματισμό, υποθερμία ή άλλη αιτία. 

 

16. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 

16.2. Οι συμμετέχοντες στον αγώνα αποδέχονται ότι διέπονται από τους Διεθνείς Κανονισμούς  Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2021 - 2024), τις Οδηγίες Πλου, την Προκήρυξη του  Αγώνα και τις τυχόν τροποποιήσεις τους, καθώς και όλους τους άλλους κανόνες και κανονισμούς όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 1 της παρούσας προκήρυξης. Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή  στον Θεμελιώδη Κανόνα 3 των Διεθνών Κανονισμών Ιστιοδρομιών της World Sailing (RRS 2021 – 2024) «Απόφαση για την συμμετοχή σε αγώνα» και τον Κανόνα WS Offshore Special  Regulation 1.02.1 που αναφέρει «Η ασφάλεια ενός σκάφους και του πληρώματος του είναι  μοναδική και αναπόφευκτη ευθύνη του υπεύθυνου του σκάφους». 

16.3. Με την δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσας, οι συμμετέχοντες στον  αγώνα αποδέχονται ρητά ότι συμμετέχουν και αγωνίζονται αποκλειστικά με δική τους ευθύνη.

16.4. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι αναλαμβάνουν την πλήρη ευθύνη για πιθανή ζημία  (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή  τρίτου, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση  με αυτόν, συμπεριλαμβανομένης ρητώς τυχόν μόλυνσης από τον νέο Κορονοϊό και ασθένειας  από COVID 19, απαλλάσσοντας από κάθε ευθύνη τον ΙΟΚ, την Οργανωτική Επιτροπή, την  Επιτροπή Αγώνων, την Επιτροπή Ενστάσεων, την Τεχνική Επιτροπή, τον Υγειονομικό  Υπεύθυνο, τους χορηγούς και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση με  οποιαδήποτε ιδιότητα και συμφωνούν απολύτως ότι αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη  συμπεριφορά του πληρώματος τους, των εκπροσώπων τους και των προσκεκλημένων τους.

16.5. Ο ΙΟΚ , η Οργανωτική Επιτροπή, η Επιτροπή Αγώνων, η Επιτροπή Ενστάσεων, η Τεχνική  Επιτροπή, ο Υγειονομικός Υπεύθυνος, οι χορηγοί και οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εμπλεκόμενο στην διοργάνωση με οποιαδήποτε ιδιότητα δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημία  (θετική, αποθετική ή ηθική), σωματική βλάβη ή/και θάνατο προσώπου, συμμετέχοντος ή  τρίτου, που τυχόν συμβούν κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα σε σχέση  με αυτόν. 

16.6. Είναι αρμοδιότητα και αποκλειστική ευθύνη του κυβερνήτη και όσων χειρίζονται το σκάφος να  κρίνουν τον επαρκή βαθμό εκπαιδεύσεως και εμπειρίας του πληρώματος καθώς και τον ικανό  αριθμό αυτού, ώστε να χειρίζονται το σκάφος που επιβαίνουν με απόλυτη ασφάλεια, την  υφιστάμενη κατάσταση και αξιοπλοΐα του σκάφους στο οποίο επιβαίνουν, σε σχέση με την  ένταση του ανέμου, την κατάσταση της θάλασσας και τις μετεωρολογικές προγνώσεις και να  αποφασίσουν αν θα λάβουν μέρος ή όχι στον προγραμματισμένο αγώνα ή ιστιοδρομία του  αγώνα. Επίσης οι παραπάνω επιβεβαιώνουν ότι όλος ο εξοπλισμός ασφαλείας συντηρείται  επαρκώς και το πλήρωμα γνωρίζει πού φυλάσσεται και πώς να τον χρησιμοποιήσει.

 

17. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΚΑΦΩΝ 

17.2. Όλα τα συμμετέχοντα σκάφη στο αγώνα οφείλουν να διαθέτουν έγκυρη ασφαλιστική κάλυψη  έναντι τρίτων (πράγματα και πρόσωπα) σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

17.3. Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο πρέπει να καλύπτει ρητά την αστική ευθύνη έναντι τρίτων κατά  την συμμετοχή του σκάφους σε αγώνες ιστιοπλοΐας. 

 

18. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ 

Όλοι οι συμμετέχοντες στον αγώνα (κυβερνήτης και μέλη πληρώματος) με την υποβολή της  δήλωσης συμμετοχής τους στον αγώνα συναινούν, στην συλλογή, χρήση και αναπαραγωγή με  οποιονδήποτε τρόπο των ονομάτων και φωτογραφιών των συμμετεχόντων (κυβερνητών,  πληρωμάτων και σκαφών) από τον διοργανωτή όμιλο κατά την κρίση του. Ομοίως  επιτρέπουν, χωρίς αντάλλαγμα, την χρήση του εν λόγω υλικού για την δημιουργία και  εκμετάλλευση έργων ήχου ή/και εικόνας, φωτογραφιών και προωθητικού υλικού κάθε είδους,  στην εγγραφή και άμεση ή έμμεση, προσωρινή ή μόνιμη αναπαραγωγή με κάθε μέσο και τρόπο  του σχετικού υλικού και στην μετάδοση και παρουσίαση του στο κοινό με κάθε τρόπο κατά την  διάρκεια του Αγώνα και μετά την λήξη του. 

 

19. ΕΠΑΘΛΑ 

19.1 Θα απονεμηθούν έπαθλα Γενικής Κατάταξης στις κλάσεις ORC International, ORC Club,  ORC Non Spinnaker, ORC Sport Boats και Cruisers καθώς και στους νικητές των κατηγοριών  ανάλογα με τη συμμετοχή. 

19.2. Ο αριθμός των νικητών ανά κλάση / κατηγορία ανάλογα με την συμμετοχή ορίζεται παρακάτω: (α) Μέχρι και 3 αγωνιζόμενα σκάφη ανά κλάση: 1ος Νικητής. 

(β) Μέχρι 4 αγωνιζόμενα σκάφη ανά κλάση: 1ος & 2ος Νικητές. 

(γ) Από 5 και άνω αγωνιζόμενα σκάφη ανά κλάση: 1ος, 2ος και 3ος Νικητές. 

19.3. Οι απονομές επάθλων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα επιτρεπόμενα από τις διατάξεις  περί COVID-19 κατά την περίοδο του αγώνα και οι λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν έγκαιρα  στους συμμετέχοντες. 

 

20. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΩΝΑ 

Γραμματεία IOK,  

Αμαλία Κανελλοπούλου 

Τηλέφωνο: 2661044383 και 6932151082 

Email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

Ιστοσελίδα: www.corfusailing.gr 

Μάϊος 2022,  

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ